Arkiver

På denne side kan du bl.a. se gamle “nyheder”.

Efterlysning

Endrup/V. Nykirke Lokalhistorisk Arkiv søger hjælp fra borgere i Endrup/V. Nykirke sogn.
Arkivet er i gang med af fremskaffe materiale til udstillingsplancher, ud over det arkivet ligger inde med.
Det drejer sig om billeder eventuelt til låns til indskanning.
Historiske materialer f.eks. gamle kort, tidsskrifter, referater, gamle skrivelse/ fortællinger,protokoller, historisk beskrivelse fra byen/sognet, kort sagt  alt der har relevans til beskrivelse/fortælling om byens/sognes historie.
Er der nogen der ligger inde med materiale der kan belyse det eftersøgte, er arkivet glad, hvis det må låne materiale og affotografering.
På forhånd takker arkivet for jeres store interesse.
Henvendelse kan ske til:
Conny Henriksen Aarhus
Tlf. 75 19 15 30
E-mail: henriksen-aarhus@mail.dk
Hartvig Vind Jensen
Tlf. 75 19 13 84
Mobil: 51 74 84 47
E-mail: hartvig.vind@gmail.com

Udvidelse af Endrup Mejeri lokalplan

Lokalplan for udvidelse af Endrup Mejeri Se her

Landsbypedelordning udvides med it-løsning

Læs PDF her

Vej og Park

Informations- og dialogmøde mellem Lokalrådene i Bramming og Vej & Park tirsdag 10. marts 2015.

Referat her

Powerpoint her

Affaldsindsamling 2015

I skinnnende sol var vi inviteret til Grimstrup til rundstykker og ost fra Endrup Mejeri. Efter kaffe og hygge-snak, aftalte vi ruter for indsamlingen:
Hovedvejen på begge sider af Endrup – Vibækvej – Størsbølvej – Brorsensvej og Møllegårdsvej.
Selvom indsamlingen kun stod på i godt to timer, var udbyttet “overvældende”. Derudover gav det også røde kinder og ømme ben, og en rigtig rar fornemmelse af at have gjort noget for naturen og for Endrup.
På billedet ses, Kirsten, Mia og Jørn, Inger og Poul Martin, Johannes J og Johannes S.
TAK FOR INDSATSEN!
Vi ses til næste år.
Mvh. Johannes S

Årsberetning 2015

Se årsberetning 2015 her

Årsmøde 2015

Se dagsorden til årsmøde 2015 her

Projektbeskrivelse

Se projektbeskrivelse her

Landdistriktspolitik

Se landdistriktspolitik her

Digital post

Læs om digital post her

Kraftcenter Pjece

Se kraftcenter pjece her

Landsbypedel

Læs om landsbypedellerne her
Læs referat fra mødet om landsbypedelordning her

Energinet

Se invitationen fra Energinet her

Fællesmøde 2014 Grimstrup og Endrup

Se referatet fra fællesmøde 2014 Grimstrup og Endrup Lokalråd her

Evaluering familiedag 2013

Se invitationen til evalueringsmøde af familiedagen 2013 her

Det nye fællesrum

Læs artiklen om Endrups nye fællesrum her

Familiedag 2013

Se flyer til familiedagen 2013 her

Fotokonkurrence 2013

Du skal tage et billede fra Endrup eller omegn. Herefter indsender du billedet via nedenstående formular. Der udtrækkes en vinder, der vil få besked på familiedagen lørdag d. 24. aug. 2013. Førstepræmien er 500 kr. og vinderbilledet ryger direkte ind på Endrup Bys forside.
Alle indsendte billeder vil efterfølgende blive videregivet til lokalhistorisk arkiv, så de har en billedserie om Endrup anno 2013.
Dette års vinder af fotokonkurrence blev Mads Ulf Hansen. Se hans indsendte billede nedenunder. Tillykke!

Referat fra møde om Dambrugsarealet 24/7-13

Referat fra møde om Dambrugsarealet Se her

Nedenstående tekst er en forløber for mødet i arbejdsgruppen om dambrugsarealet:

Som vi snakkede om i telefonen, bliver der afrømmet jord mellem Bygaden og Sneum Å på dambrugssiden af vejen. Det kommer til at give et noget bedre indblik til åen og det kommende rekreative område. Jeg har skrevet et nyhedsbrev, som jeg har vedhæftet denne mail.

Med hensyn til projektets økonomi bekymrer jeg mig også, blandt andet set i lyset af de manglende LAG-midler og ønsket om at få sløjfet indløbskanalen på kroens areal. Jeg har derfor drøftet økonomien med min chef Peter Nebeling og den tekniske direktør Hans Kjær. De har bedt mig forelægge projektets budget for arbejdsgruppen, så I kan få indflydelse på anvendelsen af projektets restmidler, når det planlagte jordarbejde er færdigt.

Umiddelbart før opstart på dambrugsarealet har Esbjerg Kommune 1.471.650 kr. stående på budgettet til afholdelse af samtlige udgifter i forbindelse med retablering af dambrugsarealet inklusiv de rekreative anlæg.

Der er indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Otto Chrestensen og rådgivervirksomheden Alectia om henholdsvis anlægsarbejde på selve dambrugsarealet og rådgivning/tilsyn. Til dækning af disse to store poster er budgetteret et beløb på 1.265.000 kr., hvoraf der er indgået aftale med Esbjerg Forsyning om, at de betaler for etablering af lermembram i bunden af søen, hvilket forventes at udgøre en udgift på 200.000 kr.

Hvis alt forløber, som det skal, og der ikke kommer uforudsigelige store ekstra-arbejder undervejs i anlægsperioden, vil der således være 1.471.650 kr. – 1.065.000 kr. = 406.650 kr. til øvrige aktiviteter. Nedenfor har jeg prøvet at liste de forskellige poster op med angivelse af forventede priser herpå. Nogle er priserne er der dog indhentet konkrete tilbud på.

Stier 60.000 kr. (tilbud)
Parkeringsareal 90.000 kr. (tilbud)
Træbro 260.000 kr. (tilbud)
Sløjfning af indløbskanal 200.000 kr. (tilbud)
Sheltere 130.000 kr. (tilbud)
Bålplads 20.000 kr.
Bænke og borde 40.000 kr.
Kanoisætningsplads 20.000 kr.
Handicaptoilet 400.000 kr. (tilbud)
Informationstavler 20.000 kr.
Affaldsspande 15.000 kr.

Ovenstående rekreative elementer, inklusiv sløjfning af kanal på kroens areal, beløber sig til 1.255.000 kr. Fra Tips- og Lottomidlerne har vi fået tilsagn om 21.000 kr. til informationstavler og 45.000 kr. til sheltere. Projektet opnåede desværre ikke støtte fra LAG-midlerne, men til gengæld fik Endrup så penge til indretning af lokalarkivet.

Jeg vil gerne bede arbejdsgruppen for dambrugsområdet om at give mig en tilbagemelding på, hvad I vurderer/ønsker, at de resterende penge skal bruges på, når udgifter til entreprenør og rådgiver er dækket. Nogle af elementerne hænger ligesom sammen – eksempelvis kan der ikke etableres sheltere uden adgang til toilet. Jeg har talt med kommunens nyansatte fundraiser Signe Aaskov Kold, som I også har kontakt med, for at afdække alternative muligheder for finansiering, så flest mulige af de rekreative elementer kan blive til noget. Det kunne jo være dejligt med lidt ekstra finansiering…!

Jeg synes, det vil være en god idé at mødes – eventuelt sammen med resten af arbejdsgruppen. Jeg har ferie i uge 29, 31 og 32. Hvornår kunne det passe jer med et møde?

Hilsen fra Anne Christine.

Nyhedsbrev fra Esbjerg Forsyning

Nyhedsbrev nr. 4
Nyhedsbrev nr. 5
Nyhedsbrev nr. 6.1
Nyhedsbrev nr. 6.2
Nyhedsbrev nr. 17
Nyhedsbrev nr. 19
Nyhedsbrev nr. 22

Referat Vej og Park

Læs referat fra mødet med Vej & Park her

Forslag til anvendelse af Dambrugsareal

Se kommunens forslag til anvendelse af dambrugsareal i Endrup her

Referat fra møde med Økonomiudvalget

Se referat fra mødet mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget d. 10/4-13 her

Affaldsindsamling 2013

Søndag d. 21. april 2013 er der affaldsindsamling i Endrup og omegn Se her

Indvielsestale Endrup Lokalråd

Læs lokalrådets formands tale ved indvielse af åslyngen i Endrup her

Referat Landsbyplan

Se referat Landsbyplan her

Årlig møde med Økonomiudvalget

Til Endrup Lokalråd

Det årlige møde mellem Økonomiudvalget og Endrup Lokalråd er planlagt til at finde sted

Onsdag 10. april 2013 kl. 15.00 på Esbjerg Rådhus (der er afsat ca. 50 minutter).

I lighed med tidligere år, bedes I venligst indsende dagsorden gerne med uddybende forklaring af punkter for Endrup Lokalråd senest 28. februar 2013 og samtidig sende Endrup Lokalråds regnskab for 2012. Ligeledes bedes I senest 28. februar meddele antal deltagere til mødet.

For god ordens skyld vil jeg gerne have en bekræftelse på modtagelsen af denne mail.

Ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Pia Toftdahl
Borgmestersekretær

Nyhedsbrev fra Esbjerg Forsyning

Hej

Som aftalt har jeg skrevet lidt til jeres hjemmeside, jeg vil i det kommende år fremsende nyhedsbreve løbende, så kan I ligge opdateringen/nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Esbjerg Spildevand A/S har planer om, at Endrup, Vest for Sneum Å, skal separatkloakeres i 2013.

Ved separatkloakering lægges to ledninger i vejen, én til overfladevand og én så spildevand kan løbe direkte til renseanlægget i Endrup. Overfladevandet vil bliver ledt til et forsinkelsesbassin, som placeres på det tidligere dambrugsareal.

Esbjerg Kommunes rekreative projekt for det tidligere dambrugsareal omfatter også etablering af forsinkelsesbassinet/søen.

Selve arbejdet vedr. kloakseparering vil følge i hælene på projektet med etablering af søen i dambrugsarealet.

I ønskes en god jul og godt nytår

Med venlig hilsenMai-Britt Hemme
Ingeniør
Direkte 7614 2519
Mobil 2459 6458
mail mahhe@esbjergforsyning.dk

Esbjerg Forsyning A/S
Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø, Telefon 7614 2414, www.esbjergforsyning.dk

Esbjerg Kommunes cykelplan

Se Esbjerg Kommunes cykelpolitik og cykelplan her

Nedlæggelse af postkasse i Endrup
Se nedenstående mail, som er sendt fra Endrup Lokalråd til Distributionschefen på Post Danmark, angående nedlæggelse af postkasse i Endrup:
Til Distributionschef
Lone Petersen
Lokalrådet i Endrup har modtaget flere henvendelser om, og beklagelser over, at Post Danmark har nedtaget postkassen i Endrup, og dermed frataget beboerne i Endrup muligheden for at aflevere breve til postvæsenet.
Vi anerkender argumentet om rationaliseringshensyn.
Vi mener dog, at det ikke kan tage mange minutter for postbudene, når de alligevel er i Endrup for at uddele post, så samtidigt at tømme “postkassen” og medtage brevene til videre distribution.
Hvad angår risikoen for sprængning af “postkassen” omkring nytår, må vi indrømme at risikoen er der, men nok ikke større end ved andre “postkasser” i kommunen.
Vi håber på snarlig genopsætning af “postkassen” i Endrup.
Mvh
Lokalrådet i Endrup
 
Møde med Økonomiudvalget
Se dagsorden og referat fra mødet med Økonomiudvalget her
 
Sankt Hans 2012
Årets båltaler var Klaus F. Nissen.
Læs hele hans tale her
 
Informationsmøde

Naturklagenævnet har afvist vores klage, så møllesøen bliver nedlagt. Informationsmøde, tirsdag d. 26/6-12 kl. 16:30 på Endrup Møllekro. Se dagsorden her. Se afgørelse her

Se referat fra informationsmøde her

.